Proefproject Brainestraat stopt op 14 oktober 2019

Brainestraat

Het schepencollege besprak in zijn zitting van 24 september de petitie rond het proefproject van de Brainestraat, met een vraag naar onmiddellijke stopzetting. Het bestuur besloot hier niet op in te gaan.  De oorspronkelijke looptijd van deze proefopstelling (12 weken) zal wel teruggebracht worden naar zes weken. Deze periode is nodig om voldoende relevante informatie te verzamelen, om een grondige evaluatie mogelijk te maken. Op maandag 14 oktober zullen we voorlopig terugkeren naar de vroegere situatie.

Bij de evaluatie van deze proefopstelling zullen we ons niet alleen baseren op cijfermateriaal, maar ook rekening houden met alle signalen van inwoners, positieve en negatieve. De petitie is daarbij een belangrijk, maar zeker niet het enige signaal.

We zullen op verschillende manieren in volle transparantie in dialoog gaan over de resultaten van deze proefopstelling. We roepen hiervoor een gemeenteraadscommissie bijeen op 7 november. De verkeersraad, de politie en natuurlijk onze eigen dienst mobiliteit zullen nauw betrokken worden.

In de geplande infovergadering van 25 november zullen we ook naar alle inwoners toelichting geven bij de resultaten van de proefopstelling en hen uitnodigen om in kleine groepjes mee te denken over de resultaten. Daarnaast zullen we in een burgerpanel inwoners uit de betrokken straten samen in dialoog brengen.

Een eventuele volgende opstelling valt ten vroegste begin 2020 te verwachten. Voor de start van een nieuwe opstelling zullen we breed informeren.

Ondertussen worden er ook voor de Onze-Lieve-Vrouwstraat bijkomende maatregelen uitgewerkt, in dialoog met de bewoners. Het bestuur blijft ook in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, rond de heraanleg van de Naamsesteenweg. Zo willen we werken aan een integrale, globale verbetering van de verkeersveiligheid.